HomeNjoftime dhe publikimeV E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË E PUBLIKUT NDAJ EKSPOZIMEVE QË SHKAKTOHEN NGA BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE

V E N D I M PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË E PUBLIKUT NDAJ EKSPOZIMEVE QË SHKAKTOHEN NGA BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË E PUBLIKUT NDAJ EKSPOZIMEVE QË SHKAKTOHEN NGA BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9, të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

                                                                           V E N D O S I:

1. Miratimin e rregullores “Për sigurinë e publikut ndaj ekspozimeve që shkaktohen nga burimet e rrezatimeve jonizuese”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimi për zbatimin e këtij vendimi.

               Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

SALI BERISHA


25/07/2012

Rate this item
(0 votes)
social share