HomeNjoftime dhe publikimeDAD-Bursa Studimi

DAD-Bursa Studimi

 

 

 

DAAD - Bursa studimi

Bursa për studim, për kërkime shkencore ose për master në një shkollë të lartë shtetërore, ose të pranuar nga shteti, gjermane.

E RËNDËSISHME :

Kujdes: Këtë vit do të jepen bursa plus në kuadër të programit të përbashkët të DAAD-së dhe OSI. Aplikimet vlejnë vetëm për degë të përcaktuara nga DAAD/OSI të drejtimit shoqëror dhe human. Shih Master DAAD-OSI dhe PhD OSI për më tepër informacion.

Përshkrimi i programit

Përshkrimin e hollësishem të programit për bursa, si edhe udhëzime specifike për aplikantët shqiptarë, i gjeni në linkun e mëposhtem në faqen e DAAD-së.

Të interesuarit , te cilët kanë të paktën dy vjet eksperiencë pune mund të aplikojnë edhe për programin Bursa studimi për të diplomuarit për degët e studimit në lidhje me vendet në zhvillim  nëse ofrohet një master i tillë përkatës. Për listën dhe përshkrimin e programeve të studimit, klikoni këtu  . Në këtë program ka afate të caktuara për aplikimin, për pyetje të tjera, duhet të kontaktoni me lektorët. Aplikimet për këtë program janë gjithmonë në muajin gusht.

Dokumentat e aplikimit

 • Informacione mbi dokumentat që duhen dorëzuar për aplikim, gjenden ne Formularin e aplikimit  ("Antrag auf ein Forschungs-/ Studienstipendium" (Kërkesë për bursë për kërkime shkencore/studimi), i cili vihet në dispozicionin tuaj në faqen www.daad.de/de/form ose merret tek perfaqesitë diplomatike dhe konsullore të Republikës Federale të Gjermanisë, lektorët e DAAD-së, bashkëpunëtorja e tyre, si edhe organizatat partnere.
 • Aplikimet e paplota nuk merren parasysh.


Udhëzime praktike

Si procedohet:

Nëse doni të aplikoni për një bursë DAAD, duhet të ndiqni radhën e duhur të veprimit:

1) Mendoni se cila degë studimi është për ju interesante. Hochschulführer  / university guide  në Homepagen-n e DAAD-se mund t'ju ndihmojë për këtë. Veçanërisht në kërkimin e programeve në gjuhën angleze, mund t'ju ndihmojë shumë database International Study Programms  . Disa vendosin edhe Rankings, si p.sh. i njohuri CHE-Ranking .

2) Do të ishte mirë të kontaktoni personin përgjegjës për degën, që keni zgjedhur, nëse nuk jeni të sigurt a i përmbushni apo jo kushtet formale të pranimit. Lidhja e kontaktit nuk është i detyrueshëm. Pyetini ata nëse, me kriteret e studimit tuaj te deritanishëm, e keni mundësinë të aplikoni për kurset përkatëse. Dërgojuni p.sh. edhe CV-në tuaj. Pa pasur një ide realiste mbi vendin tuaj të studimit, fatkeqësisht nuk është i mundur aplikimi për bursë. Ju lutemi, bashkangjitjani këtë korrespondencë aplikimit tuaj (p.sh.printoni e-mailin), printoni edhe website-n, ku eshte përshkruar programi.

3) Me shumë rëndësi për një aplikim të suksesshëm, është letra e motivimit. Lërini vetes kohë të mjaftueshme për këtë. Pse doni të studioni në Gjermani, pse keni zgjedhur këtë master, çfarë shpresoni për të ardhmen tuaj pas diplomimit, çfarë planesh keni për karrierën tuaj?

4) Për aplikimin ju duhet një formular, të cilin mund ta merrni në konsultimet mbi studimet dhe bursat me lektorin e DAAD-së, tek asitentja e tyre, ose ta shkarkoni nga interneti (Formular  ). Te formularët shënohet edhe se çfarë dokumentash te mëtejshme ju duhen për aplikimin tuaj. Kini kujdes të regjistroheni në kohën e duhur për provimet e gjuhës që ndoshta mund të këkohen (gjermanisht ose anglisht). Testi i gjuhës gjermane OnDaF zhvillohet ditën e Hënë më datë 21 Nëntor. Për regjistrimin tuaj lutemi të dërgoni një e-mail në  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it. . Në këtë mënyrë do të merrni një përgjigje më të detajuar rreth orarit dhe vendit të zhvillimit të testit.

5) Së fundi, dorëzoni aplikimin tuaj në tre kopje përpara përfundimit të afatit. Kujdes: ruani radhën e dokumentave të aplikimit. Vetëm aplikimet e plota dhe korrekte nga ana formale, mund të merren parasysh. Dorëzimi i dokumentave, në shumicën e programeve për bursë, bëhet pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë, vetëm në disa raste të rralla, ato duhet t'i dorëzohen direkt DAAD-së. Natyrisht që gjatë kohës së aplikimit, do të keni gjithmonë ne dispozicion konsultime nga lektorët e DAAD-së dhe asistentja e tyre, për studimet dhe bursat. Por, mirëkuptoni që kohëzgjatja e konsultimit nuk është e pakufizuar, sepse në konsultime ka përgjithësisht shumë të interesuar dhe të interesuarit e tjerë duan gjithashtu t'ishfrytezojnë këto konsultime. Për këtë arsye, ju lutemi paraprakisht të mendoni mirë rreth bisedave, se për cilat pyetje precize kërkoni përgjigje.

Rendi i dokumentave të aplikimit:

Ju lutem, vini re që të dorëzoni dokumentat e aplikimit në rendin e përshkruar dhe sipas udhëzimeve që vijojnë.

 • Formular aplikimi
 • CV, listë me publikimet tuaja (nëse ka)
 • Letër motivimi
 • Kontakt/ korrespondenca me institucionin gjerman (nëse ka)
 • Për çdo degë studimi të përzgjedhur ju lutem plotësoni këtë formular dhe ia bashkangjisni dokumentave versioni gjermanisht, versioni anglisht
 • Përshkrimi i degës që doni të studioni: përmbajtja, kushtet e pranimit, taksa e studimit (i printuar nga interneti)
 • Referencë nga një profesor në vendlindjen tuaj (ose ne universitetin ku keni studiuar) që është të paktën i promovuar, për këtë përdorni Formular  , i cili ju vihet në dispozicion edhe siDokument Word 
 • Dëftesa dhe listat e notave të renditura kronologjikisht (diploma sipër, dëftesa e shkollës së mesme poshtë ), kopje të origjinalit dhe përkthim (anglisht ose gjermanisht)
 • Certifikata e gjuhës nga DAAD ose certifikata të tjera; TOEFL ose IELTS per studime apo master në gjuhen angleze, nëse kërkohen nga universiteti, eventualisht edhe certifikata të tjera gjuhësore
 • Diverses: Dëshmi për praktikat e bëra, dëshmi/certifikata të tjera, etj.  

Të gjitha dokumentat duhet të dorëzohen në tre kopje dhe sipas këtij rendi.

Të gjitha dokumentat duhet të kenë format A4 dhe vetëm nga njëra anë (edhe diplomat duhet të jenë vetëm në formatin DIN A4 dhe vetëm nga njëra anë).

Dokumentat nuk duhen kapur bashkë, të paktën në njërën prej kopjeve të dokumentave nuk duhet të ketë kapëse. Dokumentat në mbështjellëse transparente apo në formë libri, nuk pranohen, të paktën njëra prej kopjeve të aplikimit , duhet të jetë me fleta të pambështjella, dhe vetëm nga njëra anë.

Ju lutem, mos dorëzoni asnjëherë dëftesat origjinale, diploma, apo të ngjashme me këto, dorëzoni kopje (Për aplikimin mjaftojnë kopje të thjeshta të dëshmive, apo përkthime. Kopjet dhe përkthimet e noterizuara të dëshmive duhet të dërgohen vetëm pas një fitimi të mundshëm të një burse).

Arkitektët, artistët dhe muzikantët duhet të dorëzojnë edhe prova pune/ dokumenta/ regjistrime/ dokumentacione fotografike (shih. faqen 4 ose 5 të formularit dhe të faqeve udhëzuese).

Këshillohet që të mbani për veten tuaj edhe një kopje të dokumentave të plota të aplikimit, të cilën mund ta ruani për referencën tuaj personale.

 

 

 

Rate this item
(0 votes)
social share