HomeNjoftime dhe publikime

Takim i Bordit drejtues i AAMP

Written by E diel, 07 Prill 2013 09:45 Published in Njoftime

Pas miratimit te AAMP ne regjistrin kombetar te OJF, kryesia e shoqates, ne takimin e dates 06.04.2013, ka miratuar disa vendime qe kane te bejne me organizimin edhe funksionimin  e AAMP.

1. Pajisja e anetaresise me te drejta te plota me karten e shoqates kundrejt tarifes se regjistrimit

2. Hartimi i disa dokumetave kryesore qe do te perfaqesojne shoqaten gjate akvititetit te saj

3. lidhja e kontakteve te bashkepunimin me organizma te tjera publike e private, brenda dhe jashte vendit.

4. Aplikimi per anetaresim me te drejta te plota te AAMP ne EFOMP (Federata Europiane  e Organizmave te Fizikes Mjekesore)

Read more...

Njoftim per antaresine e AAMP

Written by E hënë, 27 Gusht 2012 13:45 Published in Njoftime
Antaresia e AAMP dhe te interesuarit e tjere per studime afatshkurtra mund te aplikojne ne kete adrese:
Ju urojme suksese!

East European Studies Short-term Research Scholarships

Closing dates: March 1, June 1, September 1, and December 1. The next deadline for receipt of Short-Term Scholar applications and supporting materials is September 1, 2012. Applicants will be notified approximately one month later.

Eligibility: These Title VIII grants are available to American academic experts and practitioners, including advanced graduate students, engaged in specialized research requiring access to Washington, DC and its research institutions. Grants are for one month and do not include residence at the Wilson Center. Candidates must be U.S. citizens, in order to be considered eligible for this grant opportunity.

Project Scope: EES offers residential research scholar grants to scholars working on policy relevant projects on the following countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Kosovo, Latvia, Lithuania, Macedonia, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, and Slovenia. Projects should focus on fields in the social sciences and humanities including, but not limited to: Anthropology, History, Political Science, Slavic Languages and Literatures, and Sociology.

Application Information: To apply for a Title VIII Short-Term award, the applicant must submit the following:
- a concise description of his/her research project;
- a curriculum vitae;
- a statement of preferred and alternate dates of residence in Washington, DC;
two letters or recommendation in support of the research to be conducted at the Center.

Please mail all application materials to:

East European Studies
The Woodrow Wilson International Center for Scholars
One Woodrow Wilson Plaza
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20004-3027

OR Send them via e-mail to[email protected]WilsonCenter.org

Read more...

Takim i bordit drejtues te AAMP

Written by E hënë, 27 Gusht 2012 13:26 Published in Njoftime

Ne muajin Shtator do te zhvillohet takimi i bordit drejtues AAMP per te vendosur organet drejtuese te shoqates. Nderkohe do te zhvillohet takimi me antaresine e shoqates (personat e regjistruar deri tani), ku do te diskutohen objektivat, projektet dhe planveprimtaria e shoqates ne vijim. Per detaje te metejshme do te njoftoheni ne vijim. antaresa e shoqates do te pajiset me karten personale te identifikimit, e sigluar me logon dhe vulen e shoqates. AAMP

Read more...

Vazhdojne aplikimet per regjistrim ne AAMP

Written by E mërkurë, 01 Gusht 2012 17:36 Published in Njoftime

Vazhdoje regjistrimet ne shoqaten AAMP. Afati i fundit per regjistrim 25.09.2012. AAMP

Read more...

Aktivitet per mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese ne mjekesi

Written by E enjte, 26 Korrik 2012 16:23 Published in Njoftime


AAMP ka qene pjese e aktivitetit te organizuar nga perfaqesuesi i IAEA, "PER MBROJTJEN NGA RREZATIMET JONIZUESE". Eksperti i Agjencisë Atomike ka theksuar se ne QSUT ka aparatura të gjeneratës së fundit të cilat i plotësojnë të gjitha kushtet e rrezatimit. pjese eaktiviteti te tij ka qene dhe trajnimi e stafit që punojnë me rrezatimet jonizuese
“Të gjithë i nënshtrohen aparaturave për diagnostikim të cilat janë të shumëllojta dhe në vendin tuaj. Në pjesën më të madhe të tyre përdoret rrezatimi jonizues. Duke e përdorur sa më mirë rrezatimin, mbajmë nën kontroll sëmundje të ndryshme. Matjet tona në QSUT janë në normat e lejuara dhe kështu nuk dëmtohet shëndeti i pacientëve dhe stafit mjekësor. Vetëm një pajisje kobalti është vjetruar dhe agjencia atomike ka marrë përsipër ta rikonstruktojë", tha Pedro Lopez, Ekspert për mbrojtjen nga rrezatimi, Agjencia Atomike.


Përveç pajisjeve që QSUT ka në dispozicion, tani po i kushtohet vëmendje mbrojtjes së stafit dhe pacientëve nga rrezatimi jonizues, të cilët janë faktorë për shfaqjen e një sërë sëmundjeve.

Read more...

V E N D I M

PËR

MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR SIGURINË E PUBLIKUT NDAJ EKSPOZIMEVE QË SHKAKTOHEN NGA BURIMET E RREZATIMEVE JONIZUESE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 9, të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

                                                                           V E N D O S I:

1. Miratimin e rregullores “Për sigurinë e publikut ndaj ekspozimeve që shkaktohen nga burimet e rrezatimeve jonizuese”, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimi për zbatimin e këtij vendimi.

               Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

SALI BERISHA


25/07/2012

Read more...

Njoftim per aplikim ne AAMP

Written by E martë, 24 Korrik 2012 14:12 Published in Njoftime

Njoftojme te gjithe te interesuarit se kane filluar regjistrimet e antaresimit ne Shoqaten shqiptare te Fizikes Mjekesore.  Aplikimi eshte i mundur on line ne portalin e hapur posacerisht per kete procedure (http://www.albamp.org/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=6&Itemid=707&lang=sq), me e-mail, rruge postare ose ne zyrat e shoqates. Aplikantet mund te perzgjedhin llojin e antaresimit qe deshirojne si: anetar i AAMP, student, kerkues shkencor, ekspert i Fizikes Mjekesore. Per cdo informacion dhe sqarime te metejshme, ju lutemi kontaktoni ne adresen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it. . AAMP

Read more...

DAD-Bursa Studimi

Written by E hënë, 23 Korrik 2012 11:18 Published in Njoftime

 

 

 

DAAD - Bursa studimi

Bursa për studim, për kërkime shkencore ose për master në një shkollë të lartë shtetërore, ose të pranuar nga shteti, gjermane.

E RËNDËSISHME :

Kujdes: Këtë vit do të jepen bursa plus në kuadër të programit të përbashkët të DAAD-së dhe OSI. Aplikimet vlejnë vetëm për degë të përcaktuara nga DAAD/OSI të drejtimit shoqëror dhe human. Shih Master DAAD-OSI dhe PhD OSI për më tepër informacion.

Përshkrimi i programit

Përshkrimin e hollësishem të programit për bursa, si edhe udhëzime specifike për aplikantët shqiptarë, i gjeni në linkun e mëposhtem në faqen e DAAD-së.

Të interesuarit , te cilët kanë të paktën dy vjet eksperiencë pune mund të aplikojnë edhe për programin Bursa studimi për të diplomuarit për degët e studimit në lidhje me vendet në zhvillim  nëse ofrohet një master i tillë përkatës. Për listën dhe përshkrimin e programeve të studimit, klikoni këtu  . Në këtë program ka afate të caktuara për aplikimin, për pyetje të tjera, duhet të kontaktoni me lektorët. Aplikimet për këtë program janë gjithmonë në muajin gusht.

Dokumentat e aplikimit

 • Informacione mbi dokumentat që duhen dorëzuar për aplikim, gjenden ne Formularin e aplikimit  ("Antrag auf ein Forschungs-/ Studienstipendium" (Kërkesë për bursë për kërkime shkencore/studimi), i cili vihet në dispozicionin tuaj në faqen www.daad.de/de/form ose merret tek perfaqesitë diplomatike dhe konsullore të Republikës Federale të Gjermanisë, lektorët e DAAD-së, bashkëpunëtorja e tyre, si edhe organizatat partnere.
 • Aplikimet e paplota nuk merren parasysh.


Udhëzime praktike

Si procedohet:

Nëse doni të aplikoni për një bursë DAAD, duhet të ndiqni radhën e duhur të veprimit:

1) Mendoni se cila degë studimi është për ju interesante. Hochschulführer  / university guide  në Homepagen-n e DAAD-se mund t'ju ndihmojë për këtë. Veçanërisht në kërkimin e programeve në gjuhën angleze, mund t'ju ndihmojë shumë database International Study Programms  . Disa vendosin edhe Rankings, si p.sh. i njohuri CHE-Ranking .

2) Do të ishte mirë të kontaktoni personin përgjegjës për degën, që keni zgjedhur, nëse nuk jeni të sigurt a i përmbushni apo jo kushtet formale të pranimit. Lidhja e kontaktit nuk është i detyrueshëm. Pyetini ata nëse, me kriteret e studimit tuaj te deritanishëm, e keni mundësinë të aplikoni për kurset përkatëse. Dërgojuni p.sh. edhe CV-në tuaj. Pa pasur një ide realiste mbi vendin tuaj të studimit, fatkeqësisht nuk është i mundur aplikimi për bursë. Ju lutemi, bashkangjitjani këtë korrespondencë aplikimit tuaj (p.sh.printoni e-mailin), printoni edhe website-n, ku eshte përshkruar programi.

3) Me shumë rëndësi për një aplikim të suksesshëm, është letra e motivimit. Lërini vetes kohë të mjaftueshme për këtë. Pse doni të studioni në Gjermani, pse keni zgjedhur këtë master, çfarë shpresoni për të ardhmen tuaj pas diplomimit, çfarë planesh keni për karrierën tuaj?

4) Për aplikimin ju duhet një formular, të cilin mund ta merrni në konsultimet mbi studimet dhe bursat me lektorin e DAAD-së, tek asitentja e tyre, ose ta shkarkoni nga interneti (Formular  ). Te formularët shënohet edhe se çfarë dokumentash te mëtejshme ju duhen për aplikimin tuaj. Kini kujdes të regjistroheni në kohën e duhur për provimet e gjuhës që ndoshta mund të këkohen (gjermanisht ose anglisht). Testi i gjuhës gjermane OnDaF zhvillohet ditën e Hënë më datë 21 Nëntor. Për regjistrimin tuaj lutemi të dërgoni një e-mail në  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it. . Në këtë mënyrë do të merrni një përgjigje më të detajuar rreth orarit dhe vendit të zhvillimit të testit.

5) Së fundi, dorëzoni aplikimin tuaj në tre kopje përpara përfundimit të afatit. Kujdes: ruani radhën e dokumentave të aplikimit. Vetëm aplikimet e plota dhe korrekte nga ana formale, mund të merren parasysh. Dorëzimi i dokumentave, në shumicën e programeve për bursë, bëhet pranë Ambasadës Gjermane në Tiranë, vetëm në disa raste të rralla, ato duhet t'i dorëzohen direkt DAAD-së. Natyrisht që gjatë kohës së aplikimit, do të keni gjithmonë ne dispozicion konsultime nga lektorët e DAAD-së dhe asistentja e tyre, për studimet dhe bursat. Por, mirëkuptoni që kohëzgjatja e konsultimit nuk është e pakufizuar, sepse në konsultime ka përgjithësisht shumë të interesuar dhe të interesuarit e tjerë duan gjithashtu t'ishfrytezojnë këto konsultime. Për këtë arsye, ju lutemi paraprakisht të mendoni mirë rreth bisedave, se për cilat pyetje precize kërkoni përgjigje.

Rendi i dokumentave të aplikimit:

Ju lutem, vini re që të dorëzoni dokumentat e aplikimit në rendin e përshkruar dhe sipas udhëzimeve që vijojnë.

 • Formular aplikimi
 • CV, listë me publikimet tuaja (nëse ka)
 • Letër motivimi
 • Kontakt/ korrespondenca me institucionin gjerman (nëse ka)
 • Për çdo degë studimi të përzgjedhur ju lutem plotësoni këtë formular dhe ia bashkangjisni dokumentave versioni gjermanisht, versioni anglisht
 • Përshkrimi i degës që doni të studioni: përmbajtja, kushtet e pranimit, taksa e studimit (i printuar nga interneti)
 • Referencë nga një profesor në vendlindjen tuaj (ose ne universitetin ku keni studiuar) që është të paktën i promovuar, për këtë përdorni Formular  , i cili ju vihet në dispozicion edhe siDokument Word 
 • Dëftesa dhe listat e notave të renditura kronologjikisht (diploma sipër, dëftesa e shkollës së mesme poshtë ), kopje të origjinalit dhe përkthim (anglisht ose gjermanisht)
 • Certifikata e gjuhës nga DAAD ose certifikata të tjera; TOEFL ose IELTS per studime apo master në gjuhen angleze, nëse kërkohen nga universiteti, eventualisht edhe certifikata të tjera gjuhësore
 • Diverses: Dëshmi për praktikat e bëra, dëshmi/certifikata të tjera, etj.  

Të gjitha dokumentat duhet të dorëzohen në tre kopje dhe sipas këtij rendi.

Të gjitha dokumentat duhet të kenë format A4 dhe vetëm nga njëra anë (edhe diplomat duhet të jenë vetëm në formatin DIN A4 dhe vetëm nga njëra anë).

Dokumentat nuk duhen kapur bashkë, të paktën në njërën prej kopjeve të dokumentave nuk duhet të ketë kapëse. Dokumentat në mbështjellëse transparente apo në formë libri, nuk pranohen, të paktën njëra prej kopjeve të aplikimit , duhet të jetë me fleta të pambështjella, dhe vetëm nga njëra anë.

Ju lutem, mos dorëzoni asnjëherë dëftesat origjinale, diploma, apo të ngjashme me këto, dorëzoni kopje (Për aplikimin mjaftojnë kopje të thjeshta të dëshmive, apo përkthime. Kopjet dhe përkthimet e noterizuara të dëshmive duhet të dërgohen vetëm pas një fitimi të mundshëm të një burse).

Arkitektët, artistët dhe muzikantët duhet të dorëzojnë edhe prova pune/ dokumenta/ regjistrime/ dokumentacione fotografike (shih. faqen 4 ose 5 të formularit dhe të faqeve udhëzuese).

Këshillohet që të mbani për veten tuaj edhe një kopje të dokumentave të plota të aplikimit, të cilën mund ta ruani për referencën tuaj personale.

 

 

 

Read more...

Bursa studimi

Written by E hënë, 23 Korrik 2012 11:12 Published in Njoftime


 
New Scholarships and Financial Aid Updates from Scholarship-Positions.com
 
July 23, 2012: Search Free Online College Scholarship, Financial Aid and Grants
 
 
Facebook
Twitter
Dear Student,

Please find recently updated scholarships on Scholarship-Positions.com. 
Help Others:
 Please forward this email to your friends if they are also interested in scholarships.

 

Erasmus Mundus Masters Courses and Scholarships 
Erasmus Mundus is a European Union cooperation and mobility programme in the field of higher education... [Read Full Scholarship Detail]


2012 Postgraduate Vice-Chancellor’s International Scholarship at MMU, UK 
Manchester Metropolitan University offer Postgraduate Vice-Chancellor’s International Scholarship, UK 2012 Study Subject(s):Courses offered by the University Course Level:Postgraduate Scholarship Provider:.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012-2013 Newcastle University Foundation Scholarship for International Undergraduate Students, UK 
Newcastle University and INTO Newcastle University offers Foundation Scholarship for International Undergraduate Students, UK 2012-2013 Study Subject(s):Business and Management, Humanities and.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
East Africa Fellowship Program for East African Citizen, 2012-2013 
Fellowship program for the citizens of East African region in Social change models in other countries, 2013 East Africa Study.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Ruth Arnold and Jonathan Croft Memorial Bursary at Curtin University, Australia 2012 
Curtin University offers Scholarship for Undergraduate and Postgraduate National/International Students, Australia 2012 Study Subject(s):Aboriginal Studies, Humanities, Health Sciences, Business, Science.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012-2013 NBLC International Scholarship Book Fund Program, USA 
New Born Lighthouse Church of the Apostolic Faith, Inc offers International Scholarship Book Fund Program for Undergraduate and Graduate students for.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Call for Applications from South Africa and Namibia: SPACES Scholarships for Doctoral Studies, Germany 2012 
Doctoral Position for the applicants of South Africa and Namibia in the field of Earth System Management (Environmental Sciences Landscape.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2013 Gilt City LA Scholarship for Undergraduate Students at Musicians Institute, USA 
Musicians Institute offers Scholarship for Undergraduate US or non-US Students in the field of Music, USA 2013 Study Subject(s):Music Course.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
HCCCF Vocal Scholarships for U.S and Non U.S Students at Musicians Institute, USA 2012 
Hollywood Chamber of Commerce Community Foundation offers Scholarship for U.S and Non U.S Students at Musicians Institute, USA 2012 Study.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]


2013-2014 DOC NOMADS Short-term Scholarships for Third-Country Students

DOC NOMADS and Erasmus Mundus offers Short-term Masters Scholarships for Third-Country Students in Documentary film-practice at the Hosting Institution in Portugal, Hungary.. [Read Full Scholarship Detail]

2012 IPCC Scholarship Programme for Developing Countries Students, Switzerland

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) offers scholarship for PhD students from developing countries in the fields of Socio-economic.. [Read Full Scholarship Detail]

2013 Panasonic Scholarship for Master Students, Japan

Panasonic Corporation offers Scholarship for master students from China, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Taiwan, Vietnam and India in the field.. [Read Full Scholarship Detail

Postdoctoral Position at Nicolaus Copernicus University, Poland 
NCN MAESTRO- advanced researchers grants Within the frames of MAESTRO program, Optical Biomedical Imaging Group, at Nicolaus Copernicus University (NCU).. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]

Award of Doctoral Fellowships at Central Institute of Classical Tamil, India 2012-2013 
Central Institute of Classical Tamil offers Doctoral Fellowships for Indian Students, India 2012-2013 Study Subject(s):Literature, Linguistics, or allied disciplines such.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Award of Postdoctoral Fellowships at Central Institute of Classical Tamil, India 2012-2013 
Central Institute of Classical Tamil offers Fellowship for Postdoctoral Students, India 2012-2013 Study Subject(s):Literature, Linguistics, or allied disciplines such as.. [Read Full Scholarship Detail]

 

2012 Harry Oppenheimer Fellowship Award for South African Citizens, South Africa 
Oppenheimer Memorial Trust offers Harry Oppenheimer Fellowship Award for South African citizens , South Africa 2012 Study Subject(s):Courses offered by the.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
PhD Student Position at Nicolaus Copernicus University, Poland 
PhD Scholarships offered by  NCN MAESTRO- advanced researchers grants Within the frames of MAESTRO program, Optical Biomedical Imaging Group, at.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012 Electric Stress Field Sensing in Geological and Man-Made Materials Awards, UK 
Postgraduate Research Scholarship in Electric Stress field Sensing in Geological and Man-made Materials for UK, Europe (Non-UK) Students at the.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
PhD Fellowship in the Department of Chemistry at University of Warsaw, Poland 
Department of Chemistry offers PhD Fellowship in the field of chemistry or related fields at University of Warsaw, Poland Study.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
PhD Researcher Fellowship at Jena School for Microbial Communication, Germany 
Doctoral Researcher Fellowship on the topic The metabolic profile of the marine microalga Ostreococcus tauri at JSMC, Germany Study Subject(s):The.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Research Associate Position in the Department of Chemical Sciences at IISER-Kolkata, India 
DRDO offers Research Associate Position in the Department of Chemical Sciences at IISER-Kolkata, India Study Subject(s):Chemical Sciences Course Level:Research Scholarship.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Postdoctoral Research in Information Science areas of ICT, Mathematics and Engineering, 2012 Australia 
2012 Postdoctoral Research in the field of information science areas of ICT, mathematics and engineering at Australian universities and publicly.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
International Research Exchange in Solar Energy, 2012 Australia 
Research Exchange programme for the students of Australia in the field of solar energy research, 2012 Australia Study Subject(s):Solar energy.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Doctoral Research Fellowship Positions in History of Philosophy at University of Oslo, 2012 Norway 
University of Oslo offers Doctoral Research Fellowship in the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, 2012 Norway.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Research Associate Position in Science Education at University of Luxembourg, 2012 
University of Luxembourg offers Research Associate position in the field of Science Education, 2012 Luxembourg Study Subject(s):Science Education Course Level:Research.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Doctoral Research Fellowship Positions in Linguistics at University of Oslo, 2012 Norway
University of Oslo offers Doctoral Research Fellowship in the field of Linguistics, 2012 Norway Study Subject(s):Linguistics Course Level:Doctoral Scholarship Provider:.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2013 CIFAR Junior Fellowship at Canadian Institute for Advanced Research, Canada 
The Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) offers Junior Fellowship in Successful Societies Program for researchers, Canada 2013 Study Subject(s):Social.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Fresenius Kabi Cancer Services Pharmacist Grant, 2012 Australia 
Research Grant for pharmacists in the field of Oncology, haematology, stem cell transplantation or palliative care, 2012 Australia Study Subject(s):Oncology,.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012 Puggy Hunter Memorial Scholarship for Undergraduate Students, Australia 
Australian Government Department of Health and Ageing funded Scholarships for Undergraduate Students at an Australian University, Australia 2012 Study Subject(s): Aboriginal.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]

2012 Prince Henry’s Affiliates Scholarship for Postgraduate Nurses, Australia 
Nurses Memorial Centre (NMC) offers Postgraduate Scholarship for Nursing (Acute Care), Australia 2012 Study Subject(s):Nursing (Acute Care) Course Level:Postgraduate Scholarship.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012 Research Associate (RA) Position at Mahatma Gandhi University, India 
Research Associate (RA) Position in Environmental Sciences at School of Environmental Sciences in Mahatma Gandhi University, India 2012 Study Subject(s):Environmental.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Winslow-Tremblay Scholarship in Sociology at University of Ottawa, Canada 2012 
University of Ottawa offers Scholarship for Graduate Students in field of Sociology and Anthropology, Canada 2012 Study Subject(s):Sociology and Anthropology.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
National Council of Educational Research and Training Scholarship for High School Students, India 
Scholarship for High School Students offered by National Council of Educational Research and Training (NCERT), India 2012 Study Subject(s):Courses offered.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012-2013 Nottingham Law School Masters Scholarship Award, UK 
Nottingham Law School offers Master’s Scholarships for UK / EU Students in Law at University of Nottingham, UK 2012 Study.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012 Postdoctoral Fellowship in Soil Scientist/Nutrient Management Specialist, India 
IRRI and Cereal Systems Initiative for South Asia (CSISA) offers Postdoctoral Fellowship in Soil Scientist/Nutrient Management Specialist, India and Bangladesh,.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012 Research Associate Position at Institute of Microbial Technology, India 
Research Associate Position in Microbiology at Institute of Microbial Technology, India 2012 Study Subject(s):Microbiology Course Level:Research Associate Scholarship Provider: Institute.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
2012 Tao Lynn Smith Nursing Scholarship at Salt Lake Community College, USA 
Salt Lake Community College offers Scholarship for Students enrolled in Nursing program, USA 2012 Study Subject(s):Nursing Course Level:Students enrolled in.. [Read Full Scholarship Detail]PhD Research Fellowship in Philosophy, Theology and Religious Studies at Radboud University, 2012 Netherlands 
Radboud University offers 4 Doctoral Research Fellowship in the field of Philosophy, Theology and Religious Studies, 2012 Netherlands Study Subject(s):.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Doctoral Research Fellowship in Classics at University of Oslo, 2012 Norway 
University of Oslo offers Doctoral Research Fellowship in the Department of Philosophy, Classics, History of Art and Ideas, 2012 Norway.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Physics and Astronomy Scholarship Examination at University of Southampton, UK 2013 
University of Southampton offers Scholarship for UK/EU Students in field of Physics and Astronomy, UK 2013 Study Subject(s):Physics & Astronomy.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
The Lorraine and Bruce McKenzie Scholarship, 2012 Australia 
Research Position in the field of Mental Health of young Australians (25 years and under), 2012 Australia Study Subject(s): Mental.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Kaiyu Scholarship for PhD Research in Mental Health, 2012 Australia 
PhD Scholarship for Australian Citizen or have Permanent Resident Status in the field of Mental Health, 2012 Australia Study Subject(s):Mental.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
PhD Fellowship at Sejong University, South Korea 
PhD Fellowship in investigate nanomaterial and organic micropollutants during natural water and wastewater treatment (riverbank filtration, bank filtration and soil.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]
Athlete Olympic Scholarships Programme, New Zealand 2014 
New Zealand Olympic Committee offers Athlete Olympic Scholarships for Athletes from all field of Sports, New Zealand 2014 Study Subject(s):.. [Read Full Scholarship Detail]


[Read More..]


Looking for More Scholarships?

Thousands of students worldwide are searching scholarships on Scholarship-Positions.com, visit our site for recent scholarship news.

Cheers,

Amit Kumar Singh
International Student Adviser
Scholarship-Positions.com Team


Career for Developing Countries Students - DevelopingCareer.com

 


International Scholarships and Financial Aid Positions

 
    USA Scholarships
    Scholarship Home
    Ask Questions
    Career Tips
    Buy Books
    Twitter
    Join Us on Google Plus
 

 Popular
 
    Developing Countries
    International Funds
    Women Scholarships
 

 Courses
 
    Undergraduate
    Graduate
    Masters Scholarships
    PhD Scholarships
    Postdoctoral
    Fellowships
    Research
    Assistantships
 

 Countries
 
    Africa Scholarships
    Australia Scholarships
    Austria Scholarships
    Belgium Scholarships
    Canada Scholarships
    China Scholarships
    Computer Science
    Denmark Scholarships
    France Scholarships
    Germany PhDs
    Germany PostDoctoral
    GRE Preparation
    India Scholarships
    International Programs
    Iran Scholarships
    Italy PhD Scholarships
    Japan Scholarships
    Netherlands
    New Zealand
    Norway Scholarships
    Pakistan Scholarships
    Scholarship News
    Singapore 
    Sweden Scholarships
    Switzerland PhD
    TOEFL Preparation
    UK Scholarships
    Uncategorized
    USA Postdoctoral
    USA Scholarships
    
 

 Tags
 
Australia Biology BusinessCanada Chemistry DenmarkDOCTORAL EngineeringFellowship FellowshipsFoundation GermanyGraduate Health IndiaInstitute InternationalMaster's Netherlands New Zealand PhD PhD Scholarships PhysicsPosition positionsPostdoctoral PostgraduateProgram programmeresearch Scholarshipscholarships SchoolScience Sciences Studentstudents StudentshipSweden Technology UKUndergraduate UniversityUSA
 

 
Useful Links
 
Academic Jobs in India
Free GRE Prep
Jobs in Africa
 

 


 
Home
 
University Search
 
Post a Job Free
 
Subscribe
 
Forum
 
Blog
 
Read more...

Mbipesha trupore dhe kanceri

Written by E diel, 22 Korrik 2012 19:20 Published in Njoftime

http://astritlulushi.wordpress.com

Shkencëtarët thonë se mbipesha trupore tek gratë shton rrezikun e prekjes nga kanceri në vezore. Gjatë një studimi, mjekët vëzhguan për 7 vjet  gjendjen e 90 mijë grave dhe zbuluan se gratë mbi peshë ishin 80 përqind më në rrezik për t’u prekur nga kanceri në vezore. Megjithatë, ata vunë re se vetëm disa gra dukej se ndodheshin në rrezik më të madh.
Çdo vit, në Shtetet e Bashkuara, 20 mijë gra diagnostikohen me kancer në vezore. Këto të dhëna janë shqetësuese, po të kihet parasysh se nga gratë e prekura me këtë lloj kanceri, vetëm 37 përqind e tyre mund të  jetojnë të paktën për 5 vjet. Studimi i ri lë të kuptohet se gratë mund t’i pakësojnë gjasat për t’u prekur nga kanceri në vezore duke mbajtur një peshë trupore të shëndetëshme. Mjekët vëzhguan për 7 vjet 84 mijë gra të moshave të ndryshme. Ata vunë re se gratë mbi peshë kishin 80 përqind më shumë gjasa për të zhvilluar kancer në vezore. Por lidhja midis mbipeshës dhe këtij kanceri u pa vetëm tek ato gra që nuk kishin ndonjë histori familjare të kësaj sëmundjeje ose që nuk i ishin nënshtruar  trajtimit me hormone pas menopauzës.

Shkencëtarët spekullojnë se mbi pesha e madhe trupore ndikon vetëm tek ato gra, të cilat pa këtë mbipeshë, do të kishin qënë  më pak në rrezik  për t’u prekur nga kanceri në vezore. Sipas ekspertëve, pesha e tepërt nxit shtimin e prodhimit të estrogjenit, i cili nga ana e tij shton gjasat për sëmundje që lidhen me hormonet, përfshi kanceret në gji dhe vezore. Ekspertët rekomandojnë që gratë duhet të mbajnë një dietë të lehtë dhe të kryejnë ushtrime fizike disa herë në javë për të mos lejuar shtimin e tepërt të peshës trupore, veçanërisht pas  moshës mesatare.

AAMP

Read more...
social share