HomeAAMPRreth nesh

Rreth Nesh

Rreth Nesh

logo albmpAbanian Assocation of Medical Physics, “AAMP”, është një organizatë shoqërore, person juridik i pavarur, me qëllim jo ekonomik. Shoqata “AAMP” ka për objekt veprimtarie të ndihmojë organizmat, individët dhe publikun e interesuar, për të njohur profesionin  e fizikanit mjekësor e shëndetsor, të njohjë me procesin e punës se tyre, te mbroje të drejtat e tyre, te kryeje aktivitete kërkimore e shkencore në fushën e rrezatimeve jonizuese dhe mbrojtjes prej tyre, informimin e publikut në tërësi. Krijimi i një rrjeti fizikanësh mjekësorë me përgatitje të duhur profesionale për të shërbyer me qëndra të ndryshme spitalore, shëndëtsore e terapeutike eshte nje tjeter objektiv madhor i AAMP. Po ashtu trajnimi i vazhdueshëm i anëtarësisë se AAMP, stafeve të qendrave te ndryshme spitalore dhe personave te tjere të interesuar brenda dhe jashtë vendit, do te kete fokusin e vet. Ne objektivin e saj, AAMP synon:

Të ofrojë asistencë teknike  e profesionale ndaj institucioneve dhe individëve që synojnë të kenë një aktivitet në fushën e fizikës shëndetësore, 

- Të rrisë ndërgjegjësimin e popullatës dhe publikut në tërësi për rrezatimet jonizuese dhe efektet e tyre në organizmin njerëzor, 

-  Të organizojë aktivitete informuese periodike dhe të publikojë rezultatet dhe përfundimet e nxjerra, 

- Të Kryejë studime në fushën e fizikës mjekësore, kërkime shkencore dhe asistencë për anëtarësinë për pjesmarrej aktivitetesh kërkimore shkencore, 

-  Të gjitha synimet dhe objektivat, AAMP do t'i realizojë në bashkëpunim dhe bashkërendim me individë, organizma shtetërore e private, vendase dhe të huaja. AAMP do të jetë e hapur ndaj kujdo që ka ide, projekte, mendime dhe dëshirë për të dhënë kontributin e tij në këtë drejtim.

Per me shume informacion kontaktoni ne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to vieë it.  

Rate this item
(1 Vote)
social share